maandag 11 december 2023 04:27 FR

Gebruiksvoorwaarden en copyright

Alle informatie op de websites van Mediafin mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. Het gebruik van de Tijd-website betekent dat de bezoeker van de website zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.


Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Mediafin en haar informatieleveranciers en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciele doeleinden op eender welke wijze van de websites en hun inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Mediafin, Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Het opslaan van informatie van de websites van Mediafin of aanverwante diensten in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.


Aansprakelijkheid

Mediafin en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie op de websites en verwante informatiediensten.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiele compensatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Mediafin en haar informatie-aanbieders garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Mediafin is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien ze gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat de website of een aanverwante dienst een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Mediafin is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze (inteken)voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beinvloeden.


Privacyregeling

Deze regeling is van toepassing op de websites en op alle Internet-initiatieven van Mediafin en haar dochterondernemingen.

Om de persoonlijke levenssfeer van de consument te beschermen, werd op 8 december 1992 in Belgie, een wet gestemd. U kan deze wettekst consulteren op www.privacy.fgov.be. Deze is conform het Koninklijk Besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 11 december 1998.

Mediafin respecteert de privacy van zijn klanten en leeft de wet op de privacy strikt na. Alle consumentenbestanden die Mediafin opbouwt voor zijn marketingacties zijn wettelijk in orde met de privacywetgeving.

Inzamelen van informatie

 • Bij registratie, aankopen en acties
  Mediafin verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciele acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Mediafin en haar dochterondernemingen voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen.
  Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij ons bedrijf contacteren via de onderaan deze pagina opgegeven kanalen.
 • Bij gebruik van bepaalde diensten
  Mediafin bewaart ook informatie in haar databanken die noodzakelijk is om bepaalde, unieke diensten zoals het online portefeuillebeheer aan te bieden.
  Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Zo is online portefeuille-opvolging maar mogelijk voor zover u de informatie invoert in onze databanken. Verder kan deze informatie gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om u verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.
 • In log-files
  Ten slotte wordt er informatie verzameld in log-files. Mediafin kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van Mediafin nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.
 • Robinsonlijst
  Mediafin hanteert een Robinsonlijst. De Robinsonbestanden bevatten de adresgegevens van de personen die geen ongevraagde geadresseerde commerciele boodschappen meer wensen te ontvangen van bedrijven, lid van de bdma. Er bestaan twee verschillende Robinsonlijsten: een voor de mailings via de post (Robinson Mail) en een voor de telefonische prospectie (Robinson Phone).

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Gebruik van cookies

De websites van Mediafin maken gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van de websites garanderen.

CIM - Metriweb

Waarschuwing: Telkens U een site bezoekt met het logo van Metriweb , verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die u raadpleegt (aantal page requests, visits, visitor,...). Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIM-logo of ga naar http://www.cim.be

Gebruik van cookies en informatieverwerving door de advertentiesoftware Doubleclick.

Deze website gebruikt speciale advertentiesoftware (zoals bv. die van Doubleclick) voor het tonen van de advertenties die u op deze website ziet. Voor deze dienst wordt gebruik gemaakt van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies, het vergaren van informatie door Doubleclick en de opt-out-regeling, vindt u op http://www.doubleclick.net/privacy_policy

Wijziging en kennisgeving van deze privacyregeling

Mediafin behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail. De privacyregeling is steeds te consulteren op http://www.tijd.be/privacy

Hoe ons bedrijf contacteren in verband met het privacy-beleid?

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan u van ons telefonische oproepen krijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. U kan ook telefonisch gecontacteerd worden door andere bedrijven waarmee wij contractueel verbonden zijn. Wenst u dit niet, klik dan hier.

Als u ons via het web uw e-mailadres meedeelt, kan u van ons e-mails verkrijgen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Ook kunnen wij uw e-mailadres doorgeven aan commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Wenst u dit niet, klik dan hier.

Als u ons via het web uw postadres meedeelt, kan u in de toekomst van ons periodieke mailings ontvangen, met informatie over producten, diensten en opkomende evenementen. Ook kan u mailings ontvangen van commerciële partners die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Wenst u dit niet, klik dan hier.

In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen.

Hoe ons bedrijf contacteren voor andere opmerkingen in verband met privacy-beleid?

Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u ons contacteren per brief op dit adres:

 • Mediafin - Privacy
 • Havenlaan 86C bus 309
 • 1000 Brussel

Als u van geen enkel bedrijf nog mailings, telefonische oproepen of e-mails wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van de Belgian Direct Marketing Association:

 • per post: Belgian Direct Marketing Association, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel
 • online: www.robinson.be

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons 'privacy-beleid'. In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons 'privacy-beleid', neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op volgend adres:

 • Mediafin - Privacy
 • Havenlaan 86C bus 309
 • 1000 Brussel